هم خانواده عشق

کلمات هم خانواده عشق

 عشق یعنی چه؟

معنی کامل عشق و هم خانواده

تعشق، خلت، دوستی، شیفتگی، علاقه، محبت، مودت، مهر، وداد