هم خانواده عدالت

کلمات هم خانواده عدالت

 عدالت یعنی چه؟

معنی کامل عدالت و هم خانواده

انصاف، برابری، داد، دادگری، دادگستری، عدل، معدلت، منصفی