هم خانواده عجله

کلمات هم خانواده عجله

عجله یعنی چه؟

معنی کامل عجله و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده عجله:  عجول – عاجل و تعجیل