هم خانواده عالم

کلمات هم خانواده عالم

 عالم یعنی چه؟

معنی کامل عالم و هم خانواده

آفاق، آفرینش، جهان، دنیا، فلک، کیهان، گردون، گیتی