هم خانواده عادل

کلمات هم خانواده عادل

 عادل یعنی چه؟

معنی کامل عادل و هم خانواده

دادگر، دادگستر، دادور