هم خانواده طناب

کلمات هم خانواده طناب

 طناب یعنی چه؟

معنی کامل طناب و هم خانواده

بند، حبل، خطام، رسن، رشته، ریسمان