هم خانواده طراح

کلمات هم خانواده طراح

 طراح یعنی چه؟

معنی کامل طراح و هم خانواده

طرح ریزی، مدل سازی، نقشه کشی، نگارگری