هم خانواده صلح

کلمات هم خانواده صلح

 صلح یعنی چه؟

معنی کامل صلح و هم خانواده

آرامش، آشتی، اصلاح، سازش، صفا، مصالحه