هم خانواده صلح

کلمات هم خانواده صلح

 صلح یعنی چه؟

معنی کامل صلح و هم خانواده

 

هم خانواده صلح :

اصطلاح - اصلاح - مصلحت - مصلح

 

 

 

معنی صلح :

آرامش، آشتی، اصلاح، سازش، صفا، مصالحه