هم خانواده صدمه

کلمات هم خانواده صدمه

صدمه یعنی چه؟

معنی کامل صدمه و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده صدمه: صدمه و صدمات - مصدوم