هم خانواده صدا

کلمات هم خانواده صدا

 صدا یعنی چه؟

معنی کامل صدا و هم خانواده

 

 

 

آوا، آواز، بانگ، شرفه، صلا، صوت، ندا