هم خانواده شیطان

کلمات هم خانواده شیطان

شیطان یعنی چه؟

معنی کامل شیطان و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه شیطان: اهریمن، دیو