هم خانواده شهر

کلمات هم خانواده شهر

 شهر یعنی چه؟

معنی کامل شهر و هم خانواده

آبادی، بلد، دیار، شهرستان، کشور، مدینه، ملک، ناحیه، ولایت، برج، ماه