هم خانواده شهر

کلمات هم خانواده شهر

 شهر یعنی چه؟

معنی کامل شهر و هم خانواده

 

 

 

آبادی، بلد، دیار، شهرستان، کشور