هم خانواده سروش

کلمات هم خانواده سروش

 سروش یعنی چه؟

معنی کامل سروش و هم خانواده

 

 

 

جبرئیل، فرشته، مطیع، ملک، نیوشا، هاتف، جبرائیل، پیک ایزدی