هم خانواده سرما

کلمات هم خانواده سرما

 سرما یعنی چه؟

معنی کامل سرما و هم خانواده

برد، برودت، خنکی، زمهریر، سردی، سوز، یخبندان ، دمای پایین