هم خانواده زیبا

کلمات هم خانواده زیبا

 زیبا یعنی چه؟

معنی کامل زیبا و هم خانواده

پریچهر، پریرو، جمیل، خوبرو، خوب صورت، خوش اندام، خوشگل