هم خانواده زمان

کلمات هم خانواده زمان

 زمان یعنی چه؟

معنی کامل زمان و هم خانواده

دوران، روزگار، زمانه، دوره، عصر، عهد، فصل، موسم