هم خانواده ریز

کلمات هم خانواده ریز

 ریز یعنی چه؟

معنی کامل ریز و هم خانواده

 

 

 

خرد، کوچک، شکسته