هم خانواده روستا

کلمات هم خانواده روستا

 روستا یعنی چه؟

معنی کامل روستا و هم خانواده

 

 

 

آبادی، ده، دهات، دیه، رستاق، قریه، قصبه