هم خانواده رود

کلمات هم خانواده رود

 رود یعنی چه؟

معنی کامل رود و هم خانواده

 

 

 

جدول، جویبار، جوی، رودخانه، نهر، جگربند، جگرپاره، فرزند، کودک، ساز