هم خانواده رفتار

کلمات هم خانواده رفتار

 رفتار یعنی چه؟

معنی کامل رفتار و هم خانواده

اقدام، حرکت، سلوک، سیره، صفت، عمل