هم خانواده رحمت

کلمات هم خانواده رحمت

 رحمت یعنی چه؟

معنی کامل رحمت و هم خانواده

بخشش، رافت، رحم، شفقت، مهربانی، برکت، بخشایش، عفو