هم خانواده رازی

کلمات هم خانواده رازی

 رازی یعنی چه؟

معنی کامل رازی و هم خانواده

منسوب به راز بمعنی بنا. بنائی