هم خانواده دکتر

کلمات هم خانواده دکتر

 دکتر یعنی چه؟

معنی کامل دکتر و هم خانواده

 

 

 

پزشک، حکیم، طبیب