هم خانواده دولت

کلمات هم خانواده دولت

 دولت یعنی چه؟

معنی کامل دولت و هم خانواده

اقبال، بخت، طالع، تمکن، تمول، ثروت، مکنت، هستی، حکومت، کابینه