هم خانواده دهات

کلمات هم خانواده دهات

 دهات یعنی چه؟

معنی کامل دهات و هم خانواده

 

 

 

آبادی، ده، رستاق، روستا، قریه، قصبه