هم خانواده دفتر

کلمات هم خانواده دفتر

 دفتر یعنی چه؟

معنی کامل دفتر و هم خانواده

 

 

 

بیاض، جریده، جنگ، رساله، سفینه، صحیفه، کتاب، مجموعه، کابینه