هم خانواده دسر

کلمات هم خانواده دسر

 دسر یعنی چه؟

معنی کامل دسر و هم خانواده

 

 

 

پیشیاره، پیشاره