هم خانواده دریا

کلمات هم خانواده دریا

 دریا یعنی چه؟

معنی کامل دریا و هم خانواده

 

 

 

اقیانوس، بحر، یم، رود