هم خانواده درخت

کلمات هم خانواده درخت

 درخت یعنی چه؟

معنی کامل درخت و هم خانواده

دار، شجر، نهال