هم خانواده دانش آموز

کلمات هم خانواده دانش آموز

 دانش آموز یعنی چه؟

معنی کامل دانش آموز و هم خانواده

 

 

 

تلمیذ، شاگرد، طلبه، محصل، نوآموز