هم خانواده دانشمند

کلمات هم خانواده دانشمند

دانشمند یعنی چه؟

معنی کامل دانشمند و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه دانشمند: دانش - دانا - دانشمند - دانا. حبر، حبل، حکیم،