هم خانواده خیال

کلمات هم خانواده خیال

 خیال یعنی چه؟

معنی کامل خیال و هم خانواده

 

 

 

توهم، گمان، وهم، پندار، پنداشت، تخیل، اندیشه، تصور، تفکر