هم خانواده خواهد

کلمات هم خانواده خواهد

 خواهد یعنی چه؟

معنی کامل خواهد و هم خانواده

چه، ولو، یا