هم خانواده خانه

کلمات هم خانواده خانه

 خانه یعنی چه؟

معنی کامل خانه و هم خانواده

سرا، منزل، مسکن، دار، بیت، آپارتمان، کاشانه، اتاق