هم خانواده خانم

کلمات هم خانواده خانم

خانم یعنی چه؟

معنی کامل خانم و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه خانم : بانو، دوشیزه، کدبانو