هم خانواده دهات

کلمات هم خانواده دهات

 دهات یعنی چه؟

معنی کامل دهات و هم خانواده

 

 

 

جاندار، جانور، ذی روح ، بهیمه، دد ، ستور، بی شعور، کودن، نفهم، حیات