هم خانواده حیرت

کلمات هم خانواده حیرت

حیرت یعنی چه؟

معنی کامل حیرت و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده حیرت : تحیر - حیران - متحیر - حیره

 

معنی کلمه حیرت: آشفتگی، اعجاب، بهت، تحیر، تذبذب، تردید، تعجب، دودلی، سرگردانی، سرگشتگی، شگفتی، گیجی