هم خانواده حیاط

کلمات هم خانواده حیاط

 حیاط یعنی چه؟

معنی کامل حیاط و هم خانواده

 

 

 

رحبه، ساحت، صحن، فضا، محوطه