هم خانواده حکم

کلمات هم خانواده حکم

 حکم یعنی چه؟

معنی کامل حکم و هم خانواده

امر، توقیع، دستور، رای، فتوا، قضاوت، داوری، فرمان