هم خانواده حمایت

کلمات هم خانواده حمایت

حمایت یعنی چه؟

معنی کامل حمایت و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده کلمه حمایت: حامی