هم خانواده حضور

کلمات هم خانواده حضور

 حضور یعنی چه؟

معنی کامل حضور و هم خانواده

 

 

 

حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار