هم خانواده حجم

کلمات هم خانواده حجم

 حجم یعنی چه؟

معنی کامل حجم و هم خانواده

جرم، شکل، گنج، گنجایش، اندازه، ظرفیت