هم خانواده حال

کلمات هم خانواده حال

حال یعنی چه؟

معنی کامل حال و هم خانواده

 

 

 

 

 

 

 

هم خانواده حال: حال و احوال و حالت