هم خانواده حاضر

کلمات هم خانواده حاضر

 حاضر یعنی چه؟

معنی کامل حاضر و هم خانواده

حی، شاهد، موجود ، آماده، فراهم، مهیا، دردسترس