هم خانواده حاضر

کلمات هم خانواده حاضر

 حاضر یعنی چه؟

معنی کامل حاضر و هم خانواده

 

 

هم خانواده :

محضر - حضور

 

 

معنی حاضر :

آماده، باشنده، پیدا، فراهم