هم خانواده حاضر

کلمات هم خانواده حاضر

 حاضر یعنی چه؟

معنی کامل حاضر و هم خانواده

 

 

 

آماده، باشنده، پیدا، فراهم