هم خانواده جهان

کلمات هم خانواده جهان

 جهان یعنی چه؟

معنی کامل جهان و هم خانواده

آفاق، دنیا، عالم، کره ارض، گیتی، روزگار، زمانه