هم خانواده جمع

کلمات هم خانواده جمع

جمع یعنی چه؟

معنی کامل جمع و هم خانواده

 

 

 

 

 

هم خانواده جمع: تجمع، جماعت، جمعیت