هم خانواده جرم

کلمات هم خانواده جرم

 جرم یعنی چه؟

معنی کامل جرم و هم خانواده

گناه، بزه، لغزش، زنگ، بزهکاری، چگالی، غند، لرد