هم خانواده جام

کلمات هم خانواده جام

 جام یعنی چه؟

معنی کامل جام و هم خانواده

پیاله، ساتکین، ساغر، صراحی، قدح، کاسه، شیشه